Regulations

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu “Praktyka na plus”, zwanego dalej “Konkursem” jest Komunikacja Plus sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000408487, NIP 8943037073, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 UCZESTNICY

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające status studenta lub absolwenta studiów wyższych.

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 21 marca roku do 29 kwietnia 2016 roku. Pierwszy etap konkursu zakończy się 15 kwietnia 2016 roku.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 4 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiązek rozwiązać jedno spośród zestawu zadań przygotowanych przez Organizatora. Lista zadań oraz ich treść zostanie będzie dostępna na stronie Organizatora www.komunikacjaplus.pl/staz przez czas trwania pierwszego etapu konkursu.

§ 5 PRZEBIEG KONKURSU

Etap pierwszy

 1. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.komunikacjaplus.pl/staz oraz załączenia za jego pomocą rozwiązanego zadania konkursowego do 15 kwietnia 2016 roku do godziny 23:59.
 2. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć zadanie w formie prezentacji Power Point.
 3. Opis pliku z rozwiązanym zadaniem powinien być zgodny z następującym wzorem:
  „NAZWISKO_IMIĘ_ZADANIE_X”, gdzie w miejscu „X” należy wpisać numer rozwiązanego zadania.
 4. Do drugiego etapu Konkursu uczestników kwalifikuje Komisja Konkursowa złożona z osób wyznaczonych przez Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru uczestników na podstawie przeprowadzonych ocen nadesłanych zadań. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. Brak potwierdzenia udziału w Konkursie przez uczestnika w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu spowoduje wykluczenie go z dalszego udziału w Konkursie.

Etap drugi

 1. Drugi etap Konkursu polega na przeprowadzeniu przez Organizatora rozmów kwalifikacyjnych z osobami, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu. Odbędzie się on w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, w porozumieniu z osobą zakwalifikowaną na rozmowę.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, decyzję o dalszym postępowaniu z takim Uczestnikiem podejmie Komisja Konkursowa.
 3. Spośród osób biorących udział w drugim etapie Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę, zwanego dalej “Laureatem”. Laureat uzyska możliwość odbycia płatnego stażu u Organizatora.
 4. Ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu nastąpi 29 marca 2016 roku. Laureat zostanie poinformowany o wynikach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

§ 6 STAŻ

 1. Organizator zapewnia Laureatowi organizację płatnego stażu w siedzibie Organizatora.
 2. Czas trwania stażu nie może być krótszy niż okres jednego miesiąca i dłuższy niż trzy miesiące. Termin rozpoczęcia stażu i inne warunki jego odbywania zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Laureatem. Termin rozpoczęcia stażu nie może być jednak późniejszy niż 4 lipca 2016 roku.
 3. Pozostałe warunki, na jakich zostanie zawarta umowa o staż z Laureatem będą przedmiotem indywidualnych ustaleń między Laureatem a Organizatorem.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia stażu lub jego przerwania.
 5. Organizator nie pokrywa Laureatowi kosztów zakwaterowania na czas trwania stażu oraz kosztów podróży.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiających powiadomienie o uzyskaniu kwalifikacji do drugiego etapu lub wygranej, a także za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku uczestnik traci prawo do nagrody.

§ 7 DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. We wszystkich sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.
 2. 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

§ 9

Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. zgłoszenie rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu) uczestnik Konkursu oświadcza, że:

 1. przedstawione przez uczestnika rozwiązanie zadania konkursowego jest dziełem oryginalnym i przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do dzieła, dzieło nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej, a ponadto oświadcza, że jest jedynym twórcą dzieła, do którego przysługują mu pełne i wyłączne autorskie prawa osobiste;
 2. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu przesłanego projektu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora Konkursu dowolnego opracowania rozwiązania zadania konkursowego poprzez rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy przez Organizatora Konkursu w tworzonej przez niego bazie danych oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora Konkursu z wyżej wymienionego projektu w ramach archiwum;
 3. wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonego przez uczestnika rozwiązania zadania konkursowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora Konkursu opracowania rozwiązania zadania konkursowego w mediach;
 4. wyraża zgodę na korzystanie z projektu w sposób określony pod literą a) – c) powyżej oraz pod literą e) -f) poniżej przez Organizatora Konkursu w tym opublikowanie projektu na jego stronie internetowej;
 5. nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do projektu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przystąpienia do konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, w przypadku Laureata Konkursu także bez ograniczeń czasowych, w przypadku innych uczestników konkursu na okres roku od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnej formie w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w szczególności techniką fotograficzną, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, na dowolnych nośnikach, niezależnie od standardu, systemu i formatu, a także rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy (niezależnie od liczby egzemplarzy);
  2. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, eventach wszelkiego typu, w mailingu;
  3. wprowadzania do i utrzymywanie w pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing);
  4. wprowadzania i udostępniania w sieci Internet i innych sieciach komputerowych,
  5. wprowadzenia do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych form przekazu danych (np. w formie SMS, MMS, EMS, IVR, WAP);
  6. rozpowszechniania w publikacjach periodycznych i nieperiodycznych, w tym nie tworzących zamkniętej, jednorodnej całości, opatrzonych lub nie stałym tytułem albo nazwą, w tym w dziennikach i czasopismach, serwisach agencyjnych, stałych przekazach, biuletynach, programach radiowych i telewizyjnych, kronikach filmowych;
  7. publicznego rozpowszechniania przez wszelkiego rodzaju środki masowego przekazywania w tym za pomocą druku, wizji, lub innych technik rozpowszechniania;
  8. rozpowszechniania i udostępniania w tzw. bankach utworów;
  9. publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, reemitowania;
  10. odtwarzania, w tym odtworzenia obrazem, publicznego udostępniania w sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu przez niego wybranym;
  11. łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku działań uczestnika konkursu;
  12. wykorzystania w innych utworach w postaci niestanowiącej opracowania, w tym utworach audio –wizualnych lub multimedialnych, w zakresie wskazanym w pkt. i) – vi) powyżej;
  13. nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity i innych form przekazu lub publicznego udostępniania utworu przez telewizją mobilną, w dowolnej technologii;
  14. wydania zbiorowego w tym w postaci książkowej, albumu, katalogu, leksykonu, kalendarza, w wydawnictwach multimedialnych, w utworach audiowizualnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych autorów;
  15. swobodnego używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji w szczególności Organizatora Konkursu i podmiotów powiązanych z Organizatorem;
  16. w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych wykonanych z wykorzystaniem projektu – swobodne korzystanie z nich na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności określonych w niniejszym Regulaminie;
  17. swobodnego wyprodukowania utworu wg. wybranej przez Organizatora Konkursu techniki.
 6. wykorzystanie projektu na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować w następujących formach:
  1. rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów;
  2. rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych, przemysłowych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji;
  3. rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego min. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów;
  4. rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy oraz w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Organizatora Konkursu w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, multimedialnych, reklam na nośnikach reklamy zewnętrznej, itp. a takie wykorzystanie utworów nie będzie uważane za niosące jakikolwiek uszczerbek dla dóbr osobistych uczestnika konkursu.
 7. przenosi prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych na Organizator Konkursu;
 8. zezwala Organizatorom na rozpowszechnienie imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika;
 9. oświadcza, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu osobistych praw do projektu.

§ 10

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.komunikacjaplus.pl/staz.

§ 12

Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Komunikacja Plus logo

Komunikacja Plus is a team of consultants for years working as a partner to the country's leading companies. We specialise in business PR, particularly in the area of external, social and crisis communication, as well as social and sports PR.

about us